1. 1 Photo

    GoTiki Maori Tiki Head Pendant

    This is a ceramic Maori style tiki head pendant.